Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

 1. Verkoopsvoorwaarden
 2. TOEPASSELIJKHEID. AHOOGA SRL is een Belgische vennootschap met maatschappelijke zetel te Louizalaan 259, B-1050 Elsene (Brussel), ingeschreven in het Belgisch Handels- en Bedrijvenregister onder nummer 0633.687.835 (hierna “Ahooga”). De hotline van Ahooga is bereikbaar op +32 2223 66 78 (ma-za). U kunt ook een e-mail sturen naar hello@ahooga.bike.
  De huidige verkoopvoorwaarden (hierna de "voorwaarden") regelen exclusief de juridische relatie tussen Ahooga en elke persoon die een aankooporder wil plaatsen via www.ahooga.bike of shop.ahooga.bike (hierna gezamenlijk te noemen) de "Website"), of in een winkel (hierna de "Klant"). Alle andere voorwaarden of wijzigingen van de huidige voorwaarden zijn alleen van toepassing in geval van schriftelijke toestemming van Ahooga. Als u vragen of klachten heeft over de producten (hierna ook "goederen") die te koop worden aangeboden op de website of in een winkel, of met de huidige voorwaarden, neem dan contact op met Ahooga: (i) door het contactformulier op www.ahooga.bike te gebruiken, (ii) door een e-mail te sturen naar hello@ahooga.bike of (iii) door een brief te sturen naar het volgende adres: Ahooga SRL, Louizalaan 259, B-1050 Elsene (Brussel).

  Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet de klant minimaal achttien (18 jaar) oud zijn. Bovendien moet de klant in het geval van bestellingen die via de website worden geplaatst in België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Italië, Spanje, Portugal, Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Finland of Zweden wonen.

  Door het plaatsen van een bestelling bevestigt de Klant uitdrukkelijk de Voorwaarden te hebben gelezen en zonder voorbehoud te aanvaarden. Ahooga kan op elk moment wijzigingen of aanpassingen aanbrengen in deze voorwaarden. Daarom zullen we de klant vragen om alleen de voorwaarden te accepteren die van kracht zijn op het moment van de aankoop. De nieuwe voorwaarden zijn van kracht vanaf de datum van publicatie op de website of van hun communicatie in een winkel en met betrekking tot aankooporders die na die datum worden ingediend. Elke keer dat de klant een bestelling wil plaatsen, hetzij via de website of in een winkel, moet hij ervoor zorgen dat hij of zij de voorwaarden heeft gelezen en begrepen die van toepassing zijn op het moment dat hij of zij een overeenkomst aangaat met Ahooga.

  2. VOORWERP EN SLUITING VAN DE OVEREENKOMST. Ahooga biedt de mogelijkheid om de producten die op de Website en in elke winkel worden aangeboden, te kopen. De huidige voorwaarden zijn bedoeld om de modaliteiten te bepalen met betrekking tot de bestelling, dwz de verkoop, gesloten tussen Ahooga en de klant. Dit betreft onder meer het plaatsen, betalen, leveren en herroepen van de koop. De aanbiedingen zijn slechts informatief van aard, tenzij schriftelijk anders vermeld. De aanbiedingen zijn altijd vrijblijvend en vormen slechts een uitnodiging om de producten te kopen die op de Website worden weergegeven of die in winkels worden aangeboden. Bovendien zijn de aanbiedingen slechts geldig tot het verstrijken van de voorraad. Wat betreft de online verkoop heeft de Klant de mogelijkheid om via de webshop producten die op de Website te koop worden aangeboden, in de gewenste hoeveelheid te kiezen en te kopen door op de knop "Koop nu" te klikken. . De klant kan ook doorgaan met winkelen en later doorgaan met het afrekenproces door op zijn winkelmandje en op de knop "Doorgaan met betalen" te klikken. De klant zal dan zijn contactgegevens moeten invoeren (zoals e-mail, naam, afleveradres) . De totale prijs van het product (inclusief eventuele kosten) wordt weergegeven zodra de klant op de knop "Doorgaan naar verzending" klikt. De Klant kan vervolgens "Doorgaan met betalen" en zijn betalingsgegevens invoeren. Door de betaling te valideren, wordt de bestelling overgedragen aan Ahooga. Elke overgedragen bestelling is volledig bindend voor de klant, maar Ahooga is alleen gebonden wanneer een bevestiging van de bestelling via e-mail is verzonden. We raden u aan deze bevestigingsmail af te drukken en op te slaan. Ahooga behoudt zich het recht voor om elke bestelling zonder opgave van redenen te weigeren. Een bestelling wordt als verwerkt en goedgekeurd beschouwd vanaf het moment dat de Klant een bevestiging van de bestelling per e-mail ontvangt. Na ontvangst van de e-mail komt er een overeenkomst (hierna de “Overeenkomst”) tot stand tussen Ahooga en de Klant. Indien de Klant een bestelling plaatst, online of offline, waarvan de totale waarde meer dan tienduizend euro (10.000 EUR ), Zal Ahooga de Klant om meer informatie vragen over de aard en de bedoeling van zijn of haar aankoop. Indien de Klant geen betrouwbare informatie zou verstrekken, behoudt Ahooga zich het recht voor om de bestelling te weigeren zonder opgaaf van redenen. Onjuistheden of vermeende onjuistheden in de bevestiging van de bestelling moeten door de Klant schriftelijk worden gemeld binnen acht (8) dagen vanaf de datum van verzending van de bevestiging van de bestelling. Als Ahooga niet aan deze vereiste voldoet, wordt de Overeenkomst herroepen. Als Ahooga niet in staat is een goed te leveren, bijvoorbeeld omdat de voorraad is verlopen of vanwege een fout bij het weergeven van de prijs zoals hieronder beschreven, neemt Ahooga contact op met de klant zo spoedig mogelijk. Indien een product niet langer op voorraad zou zijn, behoudt Ahooga zich het recht voor om de klant een vervangend artikel van een gelijkwaardige kwaliteit en prijs aan te bieden. In het geval dat de klant de goederen al heeft betaald en geen vervangende goederen van een gelijkwaardige kwaliteit en prijs wenst te ontvangen, zal Ahooga de klant zo snel mogelijk terugbetalen via dezelfde betaalmethode als de klant bij het plaatsen van de bestelling.

  3. PRODUCTINFORMATIE OP DE WEBSITE. De afbeeldingen van de producten op de Website zijn alleen bedoeld voor illustratieve doeleinden. Hoewel Ahooga alles in het werk heeft gesteld om een nauwkeurige weergave van de producten te geven, kan Ahooga niet garanderen dat alle kleuren op het scherm van de Klant exact overeenkomen met de werkelijke kleuren van het product. De door de Klant ontvangen producten kunnen enigszins afwijken van de afbeeldingen op de Website. Hoewel Ahooga er alles aan doet om zo nauwkeurig mogelijk te zijn, kunnen alle maten, afmetingen, gewichten en inhoud die op de Website worden gepresenteerd, redelijke afwijkingen bevatten.

  4. HERROEPINGSRECHT VOOR ONLINE VERKOOP. Met betrekking tot online verkopen heeft de Klant het recht om binnen dertig (30) dagen zonder opgave van redenen de Overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt dertig (30) dagen na de dag waarop de Klant, of een door de Klant aangewezen derde, de goederen fysiek in bezit krijgt. Om zijn of haar herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Ahooga informeren over zijn of haar intentie om zich terug te trekken uit de Overeenkomst door middel van een ondubbelzinnige verklaring in dit verband (bijvoorbeeld een brief per post of e-mail). De Klant kan ook het modelformulier gebruiken dat als Bijlage 1 bij deze Voorwaarden is gevoegd. Om de herroepingstermijn te halen, volstaat het dat de Klant de bovengenoemde verklaring of mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verstuurt voordat de herroepingstermijn is verstreken. De Klant dient Ahooga via e-mail op de hoogte te brengen van zijn voornemen om de goederen terug te sturen, met vermelding van de bestelreferentie, het / de betrokken product (en) en de hoeveelheid ervan. Om producten te retourneren, verzendt de Klant zijn of haar product naar: Louizalaan 259, B-1050 Elsene (Brussel), België. Een terugbetaling vindt plaats nadat de producten zijn ontvangen en gecontroleerd bij het kantoor van Ahooga. Ahooga draagt de kosten met betrekking tot het terugsturen van de producten.Als de Klant zich terugtrekt uit deze Overeenkomst, zal Ahooga de Klant alle betalingen vergoeden die hij van deze laatste heeft ontvangen (dit is exclusief de bezorgkosten, noch de extra kosten die voortvloeien uit de keuze voor een ander type levering dan het goedkoopste type standaardlevering aangeboden door Ahooga), zonder onnodige vertraging en in elk geval niet later dan veertien (14) dagen vanaf de dag waarop Ahooga de goederen heeft teruggekregen. Ahooga zal een dergelijke terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel dat de Klant heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij de Klant uitdrukkelijk anders is overeengekomen; in elk geval zal de klant geen kosten in rekening worden gebracht als gevolg van een dergelijke terugbetaling. de klant is aansprakelijk voor elke waardevermindering van de goederen als gevolg van de behandeling van de goederen anders dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking vast te stellen. van de goederen kan de Klant, naast de gevallen genoemd in artikel VI. 53 van het Belgisch Wetboek Economisch Recht, geen beroep doen op zijn herroepingsrecht indien: - de geleverde goederen aangepast zijn aan de indicaties en wensen van de Klant; - de geleverde goederen van persoonlijke aard zijn; - de geleverde goederen onvolledig zijn beschadigd, vervuild of op significante wijze gebruikt door de opdrachtgever. In het geval dat de klant buitensporig veel bestellingen terugstuurt, behoudt Ahooga zich het recht voor om totale terugbetaling en / of toekomstige bestellingen te weigeren.

  5. PRIJS EN BETALING. De prijs van de goederen wordt aangegeven in euro (EUR) en is inclusief btw. De prijzen zijn de prijzen die gelden op de dag van het aanbod, op de Website of in de winkel, naargelang het een online of offline verkoop betreft. Wat betreft online verkoop zal Ahooga er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de betaling van de goederen zullen zo efficiënt en veilig mogelijk verlopen. Om dit te garanderen, vertrouwt Ahooga op de veilige en betrouwbare services van Shopify. Dit laatste biedt Ahooga een online e-commerceplatform waarmee Ahooga de producten op de website kan verkopen. De klant betaalt de volledige prijs bij het plaatsen van zijn of haar bestelling, tenzij specifiek schriftelijk anders vermeld. Wat betreft online verkopen, zal de Klant zijn of haar betalingsverplichting nakomen door een van de betalingsmethoden te kiezen die zijn aangegeven bij het plaatsen van de bestelling (zoals bijvoorbeeld Visa, Mastercard, Maestro, Bankoverschrijving, Paypal, enz.). Wat betreft offline verkopen, zal de Klant zijn of haar betalingsverplichting nakomen door middel van de betaalmethoden die in de winkel zijn aangegeven (zoals bijvoorbeeld Visa, Mastercard, Ecocheques, Maestro of contant). Ahooga zal geen beheer- of incassokosten in rekening brengen voor de betaling van de goederen, tenzij dit specifiek wordt vermeld. De verzending door Ahooga vindt pas plaats nadat Ahooga het volledige bedrag van de betaling heeft ontvangen. In het geval dat Ahooga en de Klant dat expliciet overeenkomen De betaling wordt niet uitgevoerd op het moment dat de bestelling wordt geplaatst, de Klant zal van Ahooga verdere informatie ontvangen over het tijdstip en de betalingsmodaliteiten. De Klant dient te voldoen aan de vereisten waarover hij of zij zal worden geïnformeerd om aan zijn betalingsverplichting te voldoen. In geval van niet-betaling of te late betaling of enig ander probleem met betrekking tot de betaling, worden alle aan Ahooga verschuldigde betalingen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Met betrekking tot onlineverkoop zal Ahooga alle redelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de prijzen van goederen op de website correct worden weergegeven. Ondanks deze inspanningen is het toch mogelijk dat bepaalde goederen die op de Website worden vermeld, met een verkeerde prijs worden weergegeven. Als Ahooga deze fout ontdekt in de prijsstelling van de door de Klant bestelde goederen, zal Ahooga de Klant hiervan op de hoogte stellen en aanbieden om de verkoop voort te zetten tegen de juiste prijs of de Klant toestaan de verkoop te annuleren. Ahooga verwerkt de bestelling van de klant pas als Ahooga instructies van de klant heeft ontvangen. Als Ahooga niet in staat is om contact op te nemen met de klant via de contactgegevens die door de klant zijn verstrekt bij het plaatsen van de bestelling, zal Ahooga de bestelling als geannuleerd beschouwen en zal Ahooga de klant hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. Indien de fout met betrekking tot de prijs duidelijk en onmiskenbaar is en redelijkerwijs door de Klant had kunnen worden herkend als een fout met betrekking tot de prijs, hoeft Ahooga de goederen niet tegen de onjuiste (lagere) prijs te leveren.

  6. LEVERING. Tijdens het bestelproces kan de Klant ervoor kiezen om de goederen af te leveren op het adres vermeld in de bestelling. Ahooga biedt gratis verzending in België en Nederland voor vouwfietsen. Voor verzending van andere fietsen in België en Nederland of voor verzending van fietsen (vouwfiets of andere) naar Europese landen gelden kleine bezorgkosten, die kunnen variëren afhankelijk van het land van levering. De bestelde goederen worden zo snel mogelijk geleverd, hoewel de levering kan afhangen van het land van levering of de betalingsmethode. De goederen worden over het algemeen geleverd binnen dertig (30) dagen vanaf de fabricagedatum van de goederen. De leverdatum zal in ieder geval niet later zijn dan drie (3) maanden vanaf de dag waarop de Klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. Een geschatte levertijd wordt door Ahooga aan de klant verstrekt bij het plaatsen van de bestelling. In het geval dat een levering niet kan worden gegarandeerd binnen de bovengenoemde vertraging, zal Ahooga contact opnemen met de klant om informatie te verstrekken met betrekking tot de verwachte levertijd.Ahooga is alleen verplicht om de goederen te leveren als het volledige bedrag van de bestelling is ontvangen. de levering van goederen kan in geen geval automatisch de annulering van de bestelling en / of ontbinding van de overeenkomst of betaling van enige schadevergoeding door Ahooga inhouden. de klant is verplicht de geleverde goederen op de overeengekomen tijd en locatie in ontvangst te nemen en dient te ondertekenen de leveringsopdracht om de ontvangst te bevestigen. Ahooga zal de goederen alleen afleveren op de begane grond van de vestiging van de Klant, indien op het adres van de Klant niemand aanwezig is om de levering in ontvangst te nemen, zal een bericht worden achtergelaten, waarna de Klant de goederen kan ophalen. op de aangegeven locatie of neem contact op met de bezorgdienst om een nieuw bezorgmoment vast te stellen. zichtbare gebreken aan de buitenverpakking of andere problemen met betrekking tot de levering moeten worden gemeld op de vrachtbrief of per aangetekend schrijven aan Ahooga worden gemeld binnen een termijn van dertig ( 30) kalenderdagen vanaf ontvangst, inclusief een gedetailleerde beschrijving van de gebreken en de wens om te worden terugbetaald of om de goederen te ruilen. De betreffende goederen dienen eveneens binnen dertig (30) kalenderdagen na ontvangst aan Ahooga te worden geretourneerd; niettegenstaande het bovenstaande vormt het gebruik van de geleverde goederen door de Klant een onherroepelijke aanvaarding. Het risico van verlies en beschadiging van de goederen, en het eigendom gaat bij levering over op de opdrachtgever.

  7. INTELLECTUELE EIGENDOM. De Klant erkent dat Ahooga, of elk bedrijf dat met Ahooga is verbonden, de exclusieve eigenaar blijft van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot alle elementen van de Website, het productie- of bestelproces, de samenstelling en technische specificatie van de producten. Bovendien blijft Ahooga de enige eigenaar van de naam, het handelsmerk en het logo die worden gebruikt om de goederen te verkopen, zowel online als offline. De Klant stemt ermee in om geen enkele claim in te dienen met betrekking tot de bovengenoemde intellectuele eigendomsrechten.

  8. GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID. Ahooga garandeert gedurende vijf (5) jaar elk nieuw fietsframe en voorvork tegen defecten in vakmanschap en materialen. Een aankoopbewijs is vereist. Op andere originele componenten gemonteerd op het frame en lakwerk tegen corrosie van binnenzijde frame en vork, geldt een garantie van twee (2) jaar. De garantie dekt geen slijtageonderdelen, normale slijtage, onjuiste montage of vervolgonderhoud of onjuiste installatie van onderdelen of accessoires. De garantie is niet van toepassing op schade of defecten als gevolg van een ongeval, verkeerd gebruik, misbruik, verwaarlozing of wijziging van het frame of componenten. Ahooga is niet verantwoordelijk voor incidentele schade of gevolgschade. Als de schade buiten de hierboven beschreven garantie valt, helpen we u graag verder en leveren we u het vervangende onderdeel tegen marktprijs. Om op deze garantie te vertrouwen, moet de klant de defect aan Ahooga per aangetekende post binnen een termijn van dertig (30) dagen nadat ze zijn of hadden moeten worden ontdekt door de Klant en hij / zij het defecte product binnen dezelfde termijn aan Ahooga moet retourneren. Deze garantie heeft geen invloed op de wettelijke rechten van de consument op grond van het nationale recht.Ahooga is niet aansprakelijk jegens de klant indien: - de klant de goederen niet heeft gebruikt in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn bedoeld; - de goederen in kwestie zijn gewijzigd, aangepast of gerepareerd; - de betreffende goederen zijn beschadigd door opzet of nalatigheid van de opdrachtgever; - de goederen gebreken vertonen die het gevolg zijn van normale slijtage. Ahooga is niet aansprakelijk voor of verplicht tot het vergoeden van immateriële, indirecte of gevolgschade, inclusief (maar niet beperkt tot) winstderving, gederfde inkomsten, productiebeperkingen, administratieve - of personeelskosten, verlies van klanten of claims van derden. betreffende aansprakelijkheid in de twee bovenstaande paragrafen zijn niet van toepassing in geval van fraude of opzettelijk wangedrag door Ahooga of persoonlijk letsel of overlijden veroorzaakt door het falen van Ahooga. Ahooga is niet aansprakelijk voor technische problemen die van invloed zijn op de communicatie van informatie via haar Website. Ahooga is niet aansprakelijk jegens de Klant voor enige wijziging, onderbreking, defect of beëindiging van haar Website. Ahooga is evenmin aansprakelijk voor websites waarnaar op haar Website wordt verwezen.Voor het algemeen gebruik van de Website verwijzen we naar de Gebruiksvoorwaarden (https://ahooga.bike/terms-of-use/) van de Website.

  9. PERSOONLIJKE GEGEVENS. Ahooga verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de Klant in overeenstemming met de Belgische Privacywet van 30 juli 2018 (of andere toepasselijke wetgeving) de Algemene Verordening Gegevensbescherming Nr. 2016/679 ("AVG") en het privacybeleid van Ahooga (https://ahooga.bike/privacy-policy/). De klant kan vragen stellen met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens. Neem hiervoor contact op met Ahooga via het contactformulier, of stuur een e-mail naar het volgende adres: hello@ahooga.bike Met betrekking tot online verkopen zullen bij aankoop van producten en / of diensten op de website de gegevens van de klant worden overgedragen aan en opgeslagen via Wordpress / Shopify's gegevensopslag, databases en de algemene Wordpress / Shopify-applicatie om een vlotte verwerking van uw bestelling te garanderen. De gegevens van de Klant die naar Wordpress / Shopify worden overgedragen, worden door Wordpress / Shopify opgeslagen op een beveiligde server achter een firewall. Voor meer informatie met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door onze partner Wordpress Inc./Shopify in het kader van een aankoop via de Website we verwijzen naar de privacyverklaring van Wordpress (https://wordpress.org/about/privacy/) en die van Shopify (https://www.shopify.com/legal/privacy).

  10. OVERMACHT. Noch Ahooga, noch de Klant zijn aansprakelijk voor enige vertraging of niet-nakoming van de Overeenkomst als dit het gevolg is van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: elk bevel van de autoriteiten, mobilisatie, oorlog, epidemie, uitsluiting, staking, demonstratie, technische defecten in de overdracht van communicatie, brand, overstroming, explosie, gebrek aan grondstoffen of arbeid, veranderde mondiale economische omstandigheden , vandalisme, buitengewone weersomstandigheden en alle omstandigheden die buiten de wil van Ahooga liggen en die de normale gang van zaken verstoren, zonder dat Ahooga de onverwachte aard van deze omstandigheden hoeft aan te tonen. De partij die zich beroept op overmacht stelt de andere partij daarvan in kennis en neemt alle redelijke maatregelen om de tijdelijke overmachtsituatie te boven te komen. Indien de overmachtsituatie langer dan negentig (90) dagen duurt, heeft elke partij het recht om de overeenkomst te beëindigen zonder enige vorm van schadevergoeding aan de andere partij. .

  11. OPDRACHT. Ahooga kan de Overeenkomst of een deel daarvan overdragen aan een persoon, firma of bedrijf. De Klant heeft niet het recht om de Overeenkomst of enig deel daarvan over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Ahooga.

  12. DIVERSEN. Het niet of vertragen door Ahooga bij het afdwingen of gedeeltelijk afdwingen van enige bepaling van deze Overeenkomst zal niet worden opgevat als een afstand doen van enige van haar rechten onder de overeenkomst, nu of in de toekomst. Als enige bepaling van deze Voorwaarden op enigerlei wijze op enigerlei wijze van kracht is. onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar, of zou zo worden onder de toepasselijke wetgeving, heeft dit geen invloed op de wettigheid, noch de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden en de Overeenkomst, noch deze op enigerlei wijze te schaden. Ahooga en de klant zullen alle redelijke inspanningen leveren en alle nodige maatregelen nemen om elke onwettige, ongeldige of niet-afdwingbare bepaling van deze voorwaarden te vervangen door een wettige, geldige en afdwingbare bepaling met in wezen dezelfde economische reikwijdte voor de partijen en, voor zover toegestaan door De oorspronkelijke bedoeling niet bevatten of vertraging door Ahooga bij het afdwingen of gedeeltelijk afdwingen van enige bepaling van deze Overeenkomst zal niet worden opgevat als een afstand doen van enige van zijn rechten onder de Overeenkomst, nu of in de toekomst. is geschreven in het Engels. In geval van betwisting, zullen deze voorwaarden worden geïnterpreteerd en geïnterpreteerd in overeenstemming met de tekst en de geest van de Engelse versie. Elke kennisgeving, klacht, eis, enz. Met betrekking tot of vertrouwen op deze voorwaarden moet schriftelijk worden gedaan aan het volgende adres: Ahooga SRL , Louizalaan, 259, B-1050 Elsene (Brussel). De respectievelijke afzender is verantwoordelijk voor de ontvangst van elke melding. De voorwaarden zijn geldig zolang Ahooga goederen verkoopt, zowel online via haar website als offline in winkels.

  13. TOEPASSELIJK RECHT - JURISDICTIE. Deze voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht. Beide partijen verbinden zich ertoe om eerst een minnelijke oplossing te zoeken in het geval er discussies of geschillen zouden ontstaan met betrekking tot de toepassing of interpretatie van deze voorwaarden voordat een gerechtelijke procedure wordt gestart. De bevoegde rechtbanken voor geschillen over deze voorwaarden zijn de bevoegde rechtbanken voor geschillen over deze voorwaarden. rechtbanken van Brussel, tenzij anders opgelegd door dwingende wettelijke bepalingen. In geval van betwisting kan de klant ook een beroep doen op het Europees platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR) van de Europese Commissie, dat toegankelijk is via de volgende link: https: / /ec.europa.eu/consumers/odr/ Als u een wederverkoper bent, raadpleegt u onze Algemene voorwaarden voor dealers 2021 die naar u zijn verzonden en op verzoek verkrijgbaar zijn.

  BIJLAGE 1 MODELFORMULIER VAN HERROEPING (Vul dit formulier alleen in en stuur het ons als u de overeenkomst wilt herroepen) Per post: Ahooga SRL, Louizalaan 259, B-1050 Elsene (Brussel), België.
  Per e-mail: hello@ahooga.bike

  Hierbij verklaar / verklaar ik / wij verklaar / wij mij / wij terugtrekken uit mijn / onze verkoopovereenkomst voor de volgende goederen: ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… … Besteld op… /… /… ..Ontvangen op… /… /… .. Naam: ……………………………………… Adres: ……………………………… …………………………………………………………………………………………

  Handtekening van klant (en) (alleen indien per post verzonden)
  Datum:… /… /… .. 1. Gebruiksvoorwaarden Website

  Artikel 1: Ahooga’s website. De website (s) (inclusief de subdomeinen): www.ahooga.bike, shop.ahooga.bike, www.ahoogabike.com, www.ahoogabikes.com, www.ahooga.be of www.ahooga.eu (hierna gezamenlijk de “Website”) wordt / worden beheerd door en is / zijn eigendom van Ahooga SRL, een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Louizalaan 259, B-1050 Elsene (Brussel ), ingeschreven in het Belgische Handels- en Bedrijvenregister onder nummer 0633.687.835. (hierna “Ahooga”). In geval van vragen, klachten en / of opmerkingen met betrekking tot de Website, kan u altijd contact opnemen met Ahooga via e-mail naar het volgende e-mailadres: hello@ahooga.be. Ahooga kan deze algemene voorwaarden van gebruik (hierna "Algemene gebruiksvoorwaarden"), van tijd tot tijd aanpassen. Maar als we dat doen, laten we het je op de een of andere manier weten. Soms laten we u dit weten door de datum bovenaan de Algemene Gebruiksvoorwaarden die beschikbaar zijn op onze Website of via onze andere applicaties, tools, ... te herzien. Soms kunnen we u een aanvullende kennisgeving sturen (zoals het toevoegen van een verklaring op de homepage van onze website). Gewijzigde versies zullen onmiddellijk van kracht zijn, tenzij anders vermeld. Het gebruik van de Website houdt in dat de “Gebruiker” van de Website (hierin inbegrepen, maar niet beperkt tot, de loutere internetgebruiker, klant, enz.) Volledig en onherroepelijk akkoord gaat met de voorwaarden en richtlijnen voor het gebruik van de website die zijn opgenomen in deze algemene gebruiksvoorwaarden, evenals elk ander juridisch document dat op deze website wordt genoemd (inclusief het privacybeleid en de verkoopvoorwaarden).

  Artikel 2: Intellectuele eigendomsrechten. Alle onderdelen van de Website (inclusief maar niet beperkt tot de gebruikte software, broncodes, lay-out, tekst, logo's, foto's, tekeningen, afbeeldingen, geluid, databases, namen, handelsmerken en domeinnamen) zijn werken die worden beschermd door auteursrechten en / of andere intellectuele eigendomsrechten, inclusief handelsmerken Alle relevante eigendomsrechten, inclusief intellectuele eigendomsrechten (copyright, handelsmerken, databankrechten, ontwerprechten, etc.) behoren toe aan Ahooga of zijn met toestemming van de eigenaar op de Website opgenomen. Geen enkel onderdeel van de Website zelf, noch de gegevens en informatie die op de Website worden verstrekt, mogen worden opgeslagen (anders dan vereist om de Website te bezoeken en te gebruiken), of gereproduceerd, gewijzigd, vertaald, openbaar gemaakt, verspreid, verhuurd, verkocht, overgedragen aan anderen of op welke manier dan ook gebruikt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Ahooga.

  Artikel 3: Aansprakelijkheid. Ahooga spant zich in om informatie te verstrekken die zo nauwkeurig mogelijk is, maar kan de volledige juistheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie op de Website niet garanderen en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Dit geldt zowel voor de informatie die door Ahooga op de Website is geplaatst als voor de informatie van Gebruikers of andere partijen. 'Informatie' betekent alles wat op de website te vinden is, inclusief tekst, afbeeldingen, geluid, gegevens enz. Ahooga is niet aansprakelijk voor enige beslissing of actie die door de gebruiker zou worden genomen op basis van informatie die op de website wordt verstrekt. , noch is het verantwoordelijk voor fouten of vergissingen van de gebruiker op basis van de informatie op de website. Ahooga is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade of enige schade die zou kunnen worden veroorzaakt door onnauwkeurigheid, onvolledigheid, ontoereikendheid, vergeetachtigheid of nalatigheid bij het verstrekken van, het samenstellen, schrijven en interpreteren van de informatie op de website. Ahooga is niet aansprakelijk voor enige permanente of tijdelijke schade of gebreken aan de computerapparatuur of gegevens van de gebruiker tijdens of na het gebruik van de website. In het bijzonder kan Ahooga niet aansprakelijk worden gesteld voor de mogelijke overdracht van virussen, Trojaanse paarden en dergelijke via de Website. Ahooga is niet aansprakelijk voor links naar websites die door anderen worden beheerd, of voor de schade die wordt veroorzaakt tijdens een bezoek aan dergelijke websites. Ahooga heeft geen zeggenschap over dergelijke websites en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud die erop wordt weergegeven. Voor de realisatie van de Website gebruikt Ahooga in de redelijk grootste mate de modernste beschikbare technieken. Ahooga kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor (tijdelijke) storing of enige storing of onderhoudswerkzaamheden aan - of van - de Website.

  Artikel 4: Privacy. Ahooga verwerkt en bewaart de persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU-verordening 2016/679 van 27 april 2016) en alle andere toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving zoals de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens ("Toepasselijke gegevensbeschermingswetten"), en zoals verder beschreven in het privacybeleid van Ahooga (https://ahooga.bike/privacy-policy/) en het cookiebeleid (https: // ahooga. bike / cookiebeleid /)

  Artikel 5: Afstandsverklaring. Het gebrek aan handhaving door Ahooga van enige bepaling van deze algemene gebruiksvoorwaarden of als Ahooga geen actie onderneemt met betrekking tot een gebruiker van de website in het geval van een mogelijke schending van een bepaling, kan niet worden geïnterpreteerd als een afstand van aanspraak of recht met betrekking tot enige bepaling in de context van een mogelijke toekomstige inbreuk door een Gebruiker.

  Artikel 6: Scheidbaarheid. Indien enige bepaling van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk als onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar zou moeten worden beschouwd onder de toepasselijke wetgeving, zal die bepaling niet langer deel uitmaken van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden. De wettigheid, geldigheid en bindende aard van de andere bepalingen van deze algemene gebruiksvoorwaarden blijven onaangetast.

  Artikel 7: Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht. Deze algemene gebruiksvoorwaarden worden beheerst door - en geïnterpreteerd in overeenstemming met - de Belgische wetgeving. De bevoegde rechtbanken voor geschillen over deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn de rechtbanken van Brussel, Franstalige afdeling, tenzij anders voorgeschreven door dwingende wettelijke bepalingen.